Reklamační řád

1. JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACÍ

1.1. Pokud Váš mobilní telefon jeví známky poruchy vzniklé bez Vašeho zavinění, vyplňte následující reklamační formulář, který si stáhněte zde. Případně nás kontaktujte na telefonním čísle +420 606 527 612 nebo na e-mailové adrese: vasphonecz@gmail.com.

1.2. Vyplněný reklamační formulář doporučujeme vytisknout a přiložit do odesílaného balíku, který zašlete na níže uvedenou adresu (poštou nebo kurýrní službou). Zasílejte jen samotný mobilní telefon, příslušenství k mobilnímu telefonu není nutné zasílat. Kromě balení telefonu je nutné přiložit záruční list nebo doklad o koupi, nebo jinym duverohodnym spusobem preukázat, že ste tovar zakoupili u prodavajiciho.

1.3. Kupující si ve vlastním zájmu vede tak, aby byl výrobek pro přepravu zabalen do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, s pojištěním. Přímé náklady na dodání zboží na adresu, nese spotřebitel. Při oprávněné a uznané reklamací má však spotřebitel nárok na proplacení těchto vynaložených nákladů. Žádost o proplacení stačí podat na naší mailové adrese: vasphonecz@gmail.com.

Upozornění: Náklady na dopravu, dodání a poštovné prodávající hradí zákazníkovi pouze v rozsahu nejlevnějšího běžného způsobu doručení, který je nabízen prodávajícím, bez ohledu na to, jaký způsob doručení si zvolil spotřebitel.

1.4. Zboží zašlete na adresu: Zoetel s.r.o, Jana Švermu 9, 07101,Michalovce, Slovenska republika.

1.5. Pro produkty APPLE je nutné se odhlásit z funkce FIND MY IPHONE, respektive odstranit zařízení z účtu iCloud. Pokud je zařízení nefunkční, odhlášení můžete zrealizovat na stránce www.icloud.com-. Tato podmínka je dána výrobcem podle jeho obecných záručních podmínek, v opačném případě Vaše zařízení nebude opraveno. Totéž platí i v případě zařízení Xiaomi. Je třeba odhlásit se z Xiaomi účtu. Pokud se Vám nedaří tyto funkce / účty vypnout, kontaktujte nás na emailové adrese: vasphonecz@gmail.com, poradíme Vám jak na to.

1.6. Reklamovaný výrobek by neměl být uzamčen bezpečnostním kódem, nebo chráněný jakýmkoli bezpečnostním prvkem ze strany uživatele. Taková reklamace může být vybavena jako neoprávněná z důvodu nemožnosti přezkoumání vady výrobku. Na reklamovaném výrobku odstraňte všechny nečistoty (týká se to zejména sluchátek) a pravidelně dbejte na údržbu Vašeho zařízení.

1.7. Neposílejte výrobky s obaly, ochrannými fóliemi, skly atd., Které nejsou zakoupeny v naší společnosti a nejsou předmětem reklamace. Z důvodu přezkoumání vady servisním střediskem mohou být z výrobku odstraněny všechny části, které nejsou originálními částmi výrobku. Výrobek proto zasílejte na reklamaci ve vlastním zájmu v původním stavu. Tedy tak jak Vám byl dodán (bez fólií, štítků, doplňků, a dalších částí které nejsou součástí původního výrobku). Data na zařízeních mohou být smazány (zařízení vyresetované do továrních nastavení) a proto doporučujeme zákazníkům, aby si svá data zálohovali ještě před odesláním reklamace. Prodejce neručí za obsah uložených dat a nastavení přístroje, ani za znehodnocení částí zařízení, která nejsou originálními částmi výrobku (ochranné sklo, ochranná fólie apod.)

2. OBECNÉ PODMÍNKY REKLAMACE

2.1. Při předkládání zboží na reklamaci:

a) je třeba předložit doklad o koupi, případně jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti prokázat, že zboží byl koupen u prodávajícího; . Faktura (záruční list) musí obsahovat typ výrobku + výrobní číslo (IMEI), datum prodeje, razítko, podpis a adresu prodejce.

b) je třeba, aby zboží splňovalo všechny ostatní podmínky pro záruční reklamaci (fyzicky nepoškozený, nepoškozený živelnou událostí, nepoškozené neodbornou manipulací, atd.);

c) v případě, že si zákazník uplatňuje právo vyplývající ze záruky přesahující rozsah záruky stanovené zákonem, je nutné předložit originál prohlášení nebo záručního listu, ve kterém byl rozsah takové záruky stanoven.

2.2 V případě, že byl spotřebiteli dodáno zboží, které si neobjednal, spotřebitel by měl urýchlene kontaktovat prodávajícího na mailové adrese: vasphonecz@gmail.com. V takovém případě je spotřebitel oprávněn zboží nepřevzít a s osobou, která zboží dodala, sepsat zápis o nepřijetí zásilky.

2.3. Kupujícímu doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je nutné zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, nakolik je zboží pojištěn. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je vhodné uplatnit okamžitě po jeho odhalení, tj ihned po prvním použití výrobku. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

3. ZÁRUKA A ŽIVOTNOST

3.1. Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí a je v souladu s platnými právními předpisy. Na veškeré prodávané zboží, pokud není určeno jinak (tj u výrobků nabízených komisionální kde je poskytována zákonem stanovená 12 měsíční záruka, viz bod 4. ODPOVĚDNOST ZA VADY prodaného zboží), je poskytována zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené používáním.

3.2. Záruční podmínky jsou porušeny:

pokud je faktura (záruční list) neúplný nebo neoprávněně změněn
pokud typ výrobku nebo výrobní číslo bylo změněno nebo údaje o výrobním čísle na zařízení nejsou čitelné
pokud neoprávněná osoba pozměnila údaje v záručním listě
při nedodržení správného způsobu používání a údržby výrobku uvedeného v uživatelské příručce
pokud byl do zařízení převeden neodborný nebo neoprávněný zásah
pokud se jedná o mechanické poškození způsobené uživatelem
pokud byla závada způsobena cizími látkami, které vnikly do zařízení
pokud závadu způsobil uživatel skladováním nebo provozováním zařízení v nevhodném prostředí (vlhké, prašné, chemicky agresivní prostředí)

3.3. Záruční doba a životnost výrobku jsou dva různé pojmy. Životnost výrobku je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Při intenzivním užívání může být životnost výrobku kratší než poskytovaná záruka.  Na chyby vzniklé nesprávným použitím se záruka nevztahuje. Životnost datových nosičů např. paměťových karet je 3 měsíce od zakoupení.

4. ODPOVĚDNOST ZA VADY prodaného zboží

4.1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím (v zm. § 619 odst. 1 občanského zákoníku) a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (v zm. § 619 odst. 2 občanského zákoníku). Záruční doba je 24 měsíců (v zm. § 620 občanského zákoníku).

4.2. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady je záruční doba 24 měsíců, Prodávající však neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena (v zm. §619 občanského zákoníku).

4.3. Při použitých věcech (např. Předváděcí model, komisní prodej) je záruční doba stanovena na 12 měsíců (v zm. § 620 odst. 2 občanského zákoníku).

4.4. Prohlášením vydaném kupujícímu může prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené zákonem, přičemž podmínky a rozsah této záruky určí v písemném prohlášení, resp. v záručním listě (v zm. § 620 odst. 5 občanského zákoníku).

4.5. Záruční doby začínají běžet od data převzetí zboží kupujícím (v zm. § 621 občanského zákoníku). Pokud má koupené zboží uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne jeho uvedení do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do 3 týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost (v zm . § 621 občanského zákoníku).

4.6. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud dojde k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží (v zm. § 627 občanského zákoníku).

4.7. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba zaniknou, pokud se neuplatnili v záruční době (v zm. § 626 odst. 1 občanského zákoníku).

4.8. Pokud prodávající při koupi zboží nabízí zákazníkovi k prodanému zboží bezplatně další zboží jako dar, je na zákazníkovi, zda nabízený dar přijme. Dar však není prodaným zbožím, proto prodávající ani neodpovídá za jeho případné vady. Pokud však prodávající o případných vadách daru ví, je povinen na ně zákazníka při nabídce daru upozornit (v zm. § 629 občanského zákoníku). Pokud má dar vady, na které prodávající zákazníka neupozornil, je zákazník oprávněn jej vrátit (v zm. § 629 občanského zákoníku). Pokud zákazníkovi vznikne právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), je zákazník povinen vrátit prodávajícímu vše, co podle smlouvy dostal, tj i zboží přijat jako dar (v zm. § 457 občanského zákoníku v návaznosti na § 48 odst. 2 občanského zákoníku).

5. USTANOVENÍ

5.1. Zoetel s.r.o, Jana Švermu 9, 07101, Michalovce, (dále jen „prodávající“), tímto reklamačním řádem v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů řádně informuje spotřebitele (dále jen „zákazník“ nebo „kupující“) o podmínkách a způsobu uplatnění práv z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“) včetně údajů o tom, kde může reklamaci uplatnit ao provádění záručních oprav .

5.2. Tento reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“), jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy Slovenskej republiky.

6. LHŮTA PRO VYBAVENÍ REKLAMACE

6.1. Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo záruční servis je povinen vyřídit reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek (v zm. § 18 odst. 4 Zákona o ochraně spotřebitele). Prodávající je povinen, pokud reklamaci neuzná do 3 pracovních dnů, zaslat výrobek na vlastní náklady na odborné posouzení (v zm. § 18 odst. 4 Zákona o ochraně spotřebitele). Tuto povinnost má i záruční servis (v zm. § 18 odst. 8 zákona o ochraně spotřebitele).

6.2. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat zákazníkovi potvrzení (§ 18 odst. 5 Zákona o ochraně spotřebitele). Tímto potvrzením je kopie reklamačního protokolu.

6.3. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů od data uplatnění reklamace (v zm. § 18 odst. 6 zákona o ochraně spotřebitele). Tímto písemným dokladem je kopie reklamačního protokolu s vyplněnou kolonkou vyjádření pracovníka pověřeného na vyřízení reklamace, list obsahující písemné vyrozumění o vyřízení reklamace.

6.4. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím a tedy dnem převzetí zásilky prodávajícím. Podmínkou je, že kupující k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu součinnost, tedy že umožnil přezkoumání reklamovaného výrobku.

6.5. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající spotřebitele e-mailem, doporučeným dopisem (výzva k převzetí plnění s uvedením způsobu vyřízení reklamace).

7. ZPŮSOB VYBAVENÍ REKLAMACE

7.1. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit (v zm. § 622 odst. 1 občanského zákoníku).

7.2. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen součásti zboží, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady (v zm. § 622 odst. 2 občanského zákoníku).

7.3. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadný, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže (v zm. § 622 odst. 3 občanského zákoníku).

7.4. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz) (v zm.§ 623 odst. 1 občanského zákoníku).

7.5. Kupující má právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz) i tehdy, jde-li sice o odstranitelnou vadu, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě zboží řádně užívat (v zm. § 623 odst. 1 občanského zákoníku). Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady, která se vyskytne potřetí po jejím alespoň dvou předchozích opravách.

7.6. Kupující má právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz) i tehdy, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro větší počet vad věc řádně užívat. Za větší počet vad se považují současně nejméně tři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání.

7.7. Pokud prodávající reklamaci nevybaví do 30 dní, kupující má stejná práva jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu (v zm. § 18 odst. 4 Zákona o ochraně spotřebitele), tj právo na výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy).

7.8. Pokud jde o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívání zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.

7.9. Pokud má kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), záleží na kupujícím, které z těchto práv si uplatní. Jakmile si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže už tuto volbu sám jednostranně měnit

7.10. Pokud spotřebitel reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců, prodávající může zamítnout reklamaci pouze na základě výsledků odborného posouzení. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

7.11. Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření smlouvy a prodávající ji zamítl, je povinen v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat zboží na odborné posouzení. Pokud spotřebitel takové zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace a prokáže odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží.

7.12. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout. Pokud se však odborným posouzením prokáže, že odpovědný za vady je spotřebitel, tak všechny náklady hradí spotřebitel sám.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8. POUČENÍ O PRÁVU spotřebitele odstoupit od smlouvy

8.1 Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, přičemž tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty. Zboží se považuje za převzatý spotřebitelům momentem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezme všechny části objednaného zboží nebo se:

několik zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,
dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu.
8.2. Spotřebitel své právo odstoupit od smlouvy uplatňuje písemně na adresu sídla prodávajícího – Zoetel s.r.o, Jana Švermu 9, 07101, Michalovce nebo na mailové adrese: vasphonecz@gmail.com. Spolu se zbožím doporučujeme spotřebiteli zaslat i vyplněný formulář, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy si své právo odstoupit od smlouvy uplatnil.

FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Prodávajícímu Zoetel s.r.o, Jana Švermu 9, 07101, Michalovce, IČO: 52 887 405, tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy

– na toto zboží: ……………………………………… ………………………………………….. .

– datum přijetí zboží: ……………………………………… …………………………………..

– jméno a příjmení spotřebitele: …………………………………….. ……………………..

– adresa spotřebitele: ………………………………………. …………………………………..

– číslo objednávky: ………………………………………. ……………………………………

– peníze zaslat na účet: …………………………………….. …………………………………

– IBAN: ……………………………………….. ………………………………………….. …………..

– podpis spotřebitele: ………………………………………. …………………………………..

– datum: ……………………………………….. ………………………………………….. …………

8.3. Spotřebitel má právo po převzetí zboží v rámci lhůty pro odstoupení zboží rozbalit a odzkoušet způsobem přiměřeným tomu, aby zjistil vlastnosti a funkčnost zboží. Vrácené zboží však nemělo by být poškozeno a mělo by být zasláno prodávajícímu s dokladem o koupi, s kompletním příslušenstvím, dokumentací, apod., Tedy všem co bylo prodávajícím i původně zaslány.

8.4. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Za snížení hodnoty zboží se považují mimo jiné například škrábance, vlásečnice a jiné drobné poškození zboží.

8.5. Prodávající ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení odstoupení spotřebitele vrátí spotřebiteli platby, které s odstoupením od smlouvy souvisejí a které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Prodávající vrátí spotřebiteli platbu podle předchozí věty stejným způsobem, jaký byl použit spotřebitelům při platbě za zboží, pokud se spotřebitel s prodávajícím nedohodnou jinak. Náklady na dopravu, dodání a poštovné však prodávající zákazníkovi hradí pouze v rozsahu nejlevnějšího běžného způsobu doručení, který je nabízen prodávajícím, bez ohledu na to, jaký způsob doručení si zvolil spotřebitel. Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platbu dříve, než mu je doručen zboží nebo jak mu spotřebitel prokáže, že mu zaslal zboží zpět. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

8.6. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků zákazníka, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho zákazníka;
prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze;
prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen;
prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím;
provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího.
8.7. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Kupující si ve vlastním zájmu vede tak, aby byl výrobek pro přepravu zabalen do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, s pojištěním.

ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
V případě, že Kupující není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost Kupujícího podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání Kupujícím, Kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon o alternativním řešení spotřebitelských sporů“). Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s Prodávajícím je (i) Slovenská obchodní inspekce, kterou je možné za uvedeným účelem kontaktovat na adrese Ústřední inspektorát SOI, Odbor mezinárodních vztahů a ARS, Prievozská 32, poštovní přihrádka 29, 827 99 Bratislava nebo elektronicky na ars @ soi.sk nebo adr@soi.sk nebo (ii) jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářská Slovenskej republiky (seznam oprávněných subjektů je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/zoznam -subjektov-alternativního-esení-spotřebitelských-sporů / 146987s), přičemž Kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Možnost obrátit se na soud tím není dotčena. Kupující může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.