Ochrana osobních údajů spotřebitele

V souvislosti se zavedením nové legislativy v oblasti ochrany osobních údajů – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „GDPR“) a implementací opatření pro zajištění souladu společnosti Zoetel sro s GDPR jakož i se souvisejícími příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákon č. 18/2018 Sb o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů, vyhlášky Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky), obecnou informační povinnost ohledně ochrany osobních údajů najdou zákazníci v textu.

Informace o zpracování osobních údajů

1. Identifikační údaje provozovatele

Provozovatelem je společnost Zoetel sro, se sídlem Jana Švermu 9, 07101, Michalovce, IČO 52 887 405, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 48239/V (dále jen „společnost Zoetel sro“ ), která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže.

2. Zpracování osobních údajů na jednotlivé účely:

a. Nákup zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží, vyřizování reklamací

Společnost Zoetel sro zpracovává (I) za účelem nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží ( číslo účtu, uhrazena částka, datum připsání úhrady na účet společnosti Zoetel as, (II) pro účely vyřizování reklamací kromě údajů uvedených v bodě (d) i údaje o reklamovaném zboží a údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamaci.

Právním základem zpracování osobních údajů je (I) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi a řešení pojistných událostí 6 odst. 1 písm. b) nařízení o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“) a (II) v případě vyřizování reklamací článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR.

Zpracování osobních údajů společností Zoetel s.r.o je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží v případě vyřizování reklamací pro účely plnění zákonné povinnosti společnosti Zoetel s.r.o.

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:

servisní partneři, dodavatelé, externí právní zastoupení, jiné orgány v spotřebitelském řízení, přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací jako provozovatelé nebo zprostředkovatelé
orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři jako provozovatelé nebo zprostředkovatelé, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti společnosti Zoetel s.r.o.
Osobní údaje jsou zpracovávány během období plnění smlouvy o koupi zboží a během běhu záruční lhůty na dodané zboží.

b. Registrace a provoz e-shopu

Společnost Zoetel s.r.o zpracovávaných účely registrace a provozu e-shopu následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa a historie objednávek.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Zoetel s.r.o je nezbytné pro zajištění registrace v e-shopu a provozu e-shopu.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání registrace v e-shopu.

c. Poskytování telefonické a e-mailové podpory zákazníkům

Společnost Zoetel s.r.o zpracovává pro účely poskytování telefonické a e-mailové podpory následující osobní údaje zákazníků: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, historie objednávek.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR a v souvislosti s nahrávkou telefonického hovoru 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Zoetel s.r.o je nezbytné pro poskytnutí podpory.

d. Řešení stížností zákazníků

Společnost Zoetel s.r.o zpracovává pro účely řešení stížností zákazníků následující osobní údaje: jméno, příjmení, údaje uvedené ve stížnosti a v závislosti na tom jakým způsobem zákazník stížnost podal i jeho adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Zoetel s.r.o je nezbytné k vyřešení stížnosti zákazníka.

Osobní údaje jsou zpracovávány během období než dojde k vyřešení stížnosti zákazníka.

e. Uplatňování nároků společnosti Zoetel s.r.o