Provozovatelem internetového obchodu umístěného pod doménou vasphone.cz je:

Zoetel s.r.o, Jana Švermu 9, 07101, Michalovce IČO: 52887405

Zapsán pod spisovou značkou, Okresního soudu Košice I, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 48239/V

Konzultace ohledně zpracování objednávek:
Tel. kontakt: +420 606 527 612
E-mail: vasphonecz@gmail.com

Bankovní spojení:

Fio banka

Číslo účtu: 2101775103/8330

 

Článek I – Pojmy

Prodávající společnost Zoetel s.r.o: která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti ve svém jménu, na svůj účet a která prostřednictvím e-shopu prodává zboží.

Spotřebitel fyzická osoba: ,která nakupuje zboží prostřednictvím internetového obchodu na doméně www.vasphone.cz a která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání,

 • E-shop: internetový obchod prodávajícího umístěn na doméně www.vasphone.cz
 • Zboží: výrobky nabízené prostřednictvím e-shopu
 • Objednávka: úkon spotřebitele v souvislosti s e-shopem, který vyjadřuje vůli spotřebitele nakoupit zboží v e-shopu
 • Cena: celková cena uvedená v objednávce, zejména cena za veškeré zboží, které si spotřebitel objednal a je uveden v objednávce, jakož i DPH či jiné daně, poplatky.
 • Dopravní: cena za dopravu zboží ke spotřebiteli a případně manipulaci se zbožím
 • VOP: tyto všeobecné obchodní podmínky

Zboží nabízené na stránce pochází z EU i světové distribuce. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Poštovné

 • převodem na účet poštovne, k ceně produktu bude připočítáno- 99 Kč
 • kurier PPL dobírka, k ceně produktu bude připočítáno – 170 Kč

Způsob platby

 • v hotovosti kurýrovi při přebírání balíku
 • platba na účet

Článek II – Obecná ustanovení

Tyto VOP upravují:

 • proces nákupu zboží spotřebitelem prostřednictvím e-shopu,
 • podmínky prodeje a nákupu zboží prostřednictvím e-shopu prodávajícího,
 • práva a povinnosti smluvních stran, t. j. prodávajícího a spotřebitele vyplývající z kupní smlouvy a smlouvy uzavřené na dálku.

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému. Objednávka je příkazem pro prodávajícího na realizaci objednaného zboží od kupujícího. Kompletní a úplná objednávka přijata elektronicky, bude i elektronicky neprodleně potvrzena. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v době potvrzení a tehdy zároveň vzniká vztah mezi kupujícím a prodávajícím. Za podstatné podmínky dohodnuté v době potvrzení se považují hlavně obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho množství), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží, úplná identifikace kupujícího. Smlouvou uzavřenou na dálku se rozumí smlouva mezi prodávajícím a kupujícím sjednána a uzavřena výhradně prostřednictvím prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti s využitím webového sídla, elektronické pošty, telefonu, a pod.

Kupující se zavazuje převzít si objednané zboží a zaplatit za něj sjednanou cenu, s čímž je výslovně seznámen před odesláním objednávky. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu (doklad o koupi výrobku).

Zboží Označování bazar je na stránce prodávaný podle § 66 zákona č.222 / 2004 Z.z o dani z přidané hodnoty.

Článek III – Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Spotřebitel si objednává zboží u prodávajícího přes e-shop umístěný pod doménou www.vasphone.cz a to podle pokynů uvedených v tomhle e-shopu.
 2. Popis zboží, jeho vlastnosti, dostupnost, jeho cena jsou uvedeny v e-shopu u každého zboží.
 3. Po výběru zboží a stisknutí tlačítka „do košíku“, které je u zboží, se objednané zboží automaticky přidá do nákupního košíku. Nákupní košík je následně kdykoliv během vytváření objednávky k dispozici k nahlédnutí.
 4. V náhledu nákupního košíku spotřebitel zároveň vyplní všechny kroky – identifikační údaje, zvolí si způsob dopravy zboží podle možností, které nabízí prodávající, a zvolí si formu platby.
 5. K cenám za jednotlivé zboží, DPH a pod. se přičítá i cena za dopravné a formu platby podle zvoleného druhu, které umožňuje prodávající.
 6. Objednávku spotřebitel dokončí stisknutím tlačítka „Dokončit objednávku“, které znamená, že jde o objednávku s povinností platby. Předtím je spotřebitel povinen se seznámit s těmito VOP a toto seznámení potvrdit zakliknutím tlačítka „Potvrzuji, že jsem se seznámil / a se Všobecními obchodními podmínkami e-shopu www.vasphone.cz
 7. Odesláním objednávky, t. j. stisknutím tlačítka „Dokončit objednávku – Dotaz s povinností platby“ spotřebitel zároveň potvrzuje, že se seznámil a že byl prodávajícím informován o:
 • vlastnostech zboží
 • celkové ceně, kterou je spotřebitel povinen prodávajícímu uhradit,
 •  všeobecných obchodních podmínkách.

8. Po vytvoření objednávky bude tato objednávka zaregistrována v systému e-shopu. Prodávající zašle na e-mailovou adresu spotřebitele, kterou tento uvedl při registraci, následující:

 • potvrzení objednávky s informacemi o objednávce

Článek IV – Platební a dodací podmínky

 1. Všechny ceny zboží v objednávce i v e-shopu jsou uvedeny včetně DPH. Cenu podle objednávky může spotřebitel uhradit:
  – bankovním převodem (kurýr PPL – 99 Kč)
  – dobírkou, čili předáním hotovosti doručovateli při přebírání zboží (kurýr PPL 170 Kč).
 2. Spotřebitel se zavazuje uhradit cenu ve lhůtě uvedené v objednávce. Pokud si kupující zvolil úhradu vopred- platbou na účet, je povinen uhradit celou částku do pěti pracovních dnů. V případě neuhrazení kupní ceny dle objednávky v daném termínu nebude zboží dodáno kupujícímu a objednávka bude zrušena.
 3. Úhradou se rozumí moment připsání ceny na účet prodávajícího.
 4. Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu 24-48 hodin. U každého zboží je uvedena dostupnost zboží. Pokud nebude u zboží uvedeno jinak, nebo pokud se strany nedohodnou jinak, maximální lhůta pro vyřízení objednávky bude do 30 dnů od jejího doručení.
 5. Prodávající dodá spotřebiteli objednané zboží na adresu, kterou spotřebitel uvedl jako doručovací adresu v objednávce.
 6. V případě, že prodávající nebude schopen dodat dané zboží, nebo jeho část (zboží je nedostupný, vyprodán, skladové zásoby jsou omezené, zboží se již nevyrábí, nelze dodat zboží za původní cenu z důvodu nestandardního výkyvu kurzu atd.) Může tuto objednávku zrušit, nebo prodloužit dobu dodání, nebo zaslat podobný typ zboží ve stejné cenové kategorii. Prodávající musí včas informovat kupujícího o těchto skutečnostech a dohodnout se s ním na dalším postupu.
 7. Zboží zasíláme přepravní společností PPL. Jakmile je zboží expedováno (prodaný dopravci) je o tomto kroku kupující informován e-mailem.

Článek V- Vstup vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

 1. Spotřebitel nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé ceny.
 2. Nebezpečí škody na prodávaném zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.
 3. Kupujícímu doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je nutné zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, nakolik je zboží je pojištěn. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po jeho odhalení, tj ihned po prvním použití výrobku. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.
 4. V případě, že byl spotřebiteli dodáno zboží, které si neobjednal, spotřebitel mal by čo najskôr, e-mailem kontaktovat prodávajícího. V takovém případě je spotřebitel oprávněn zboží nepřevzít a s osobou, která zboží dodala, sepsat zápis o nepřijetí zásilky.
 5. Záruční doba začne běžet dnem, kdy spotřebitel zboží převzal. Záruční doba je 24 měsíců, pokud není v dokladech vázajících se ke zboží uvedeno jinak. Pokud je na zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena delší doba, neskončí záruční doba před uplynutím této doby. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího způsobem dále uvedeným.

Článek VI – Reklamační řád (odpovědnost za chyby, záruka, reklamace), odstoupení od smlouvy

Reklamační řád se nachází v sekcí Reklamace.

Článek VII – Alternativní řešení sporů

V případě, že Kkupujúci není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, kupující má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost kupujícího podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání kupujícím, kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon o alternativním řešení spotřebitelských sporů“). Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je (i) Slovenská obchodní inspekce, kterou je možné za uvedeným účelem kontaktovat na adrese Inspektorát SOI pro Košický kraj, Vrátna 3, PO BOX A-35, 040 65, Košice 1, nebo (ii ) jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářská České republiky (seznam oprávněných subjektů je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s) , přičemž kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Možnost obrátit se na soud tím není dotčena. Kupující může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít také platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článek IX- Závěrečná ustanovení

1. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Obchodního zákoníku (v případě pokud kupující nevystupuje jako spotřebitel), zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 CFU o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 CFU ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

2. Spotřebitel prohlašuje, že se seznámil s těmito VOP a zavazuje se je dodržovat.

3. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit a / nebo doplnit reklamační řád. Změny a / nebo doplňky tohoto reklamačního řádu vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na www.vasphone.cz

4. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 03.04.2020

Orgán dozoru:
Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát SOI se sídlem v Košicích pro Košický kraj, odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele Vrátna č.3, 043 79 Košice 1,
telefon: 055/6220 781, Fax: 041/622 45 47, E-mail: ke@soi.sk